ترجمه آهنگ Other People از LP

I never tried to be a hero
از قهرمان بودن خسته نشدم
You took us from the stars to zero

ما رو از عرش به فرش رسوندی

We had a love devout without a shred of doubt

ما عشق مقدسی بدون ذره ای شک داشتیم
We never worried ’bout other people

ما هیچوقت بخاطر بقیه مردم ناراحت نشدیم
You broke the spell and wanted something else

تو طلسم رو شکستی و چیز دیگه ای خواستی
Well, go fuck yourself with other people

Other people

خوبه،برو خودتو با بقیه نابود کن

No more song, no more dance, no dance floor

نه آهنگ دیگه ای ، نه رقص دیگه ای ، نه سالن رقصی
We left it all to chance, no encore

ما تمام شانسمونو از دست دادیم ، نه با پخش آهنگی

We had a love devout without a shred of doubt
We never worried ’bout other people
You broke the spell and wanted something else
Well, go fuck yourself with other people

Oh, baby it’s just your body

اوه عزیزم این فقط جسمته
Go, lay it on everybody

برو اونو برای همه قرار بده
They won’t be there when you’re sorry

اونا اینجا نیستن وقتی که عذرخواهی میکنی
Other people
Oh, baby it’s just your body

Will it know that you love somebody?

آیا میدونه ک تو یکی دیگه رو دوست داری؟
Who won’t be there when you’re sorry?

کی اینجا خواهد بود وقتی عذرخواهی میکنی؟
Other people

Thank you baby, thank you baby

عزیزم ازت ممنونم
Darling don’t explain, don’t explain

عزیزم توضیح نده
Thank you baby, thank you babe
Darling don’t explain, don’t explain

We had a love devout without a shred of doubt
We never worried ’bout other people
You broke the spell and wanted something else
Well, now go fuck yourself with other people

Oh, baby it’s just your body
Go, lay it on everybody
They won’t be there when you’re sorry
Other people
Oh, baby it’s just your body
Will it know that you love somebody
Who won’t be there when you’re sorry?
Other people
Other people
Other people

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *