ترجمه آهنگ Scars از Tove Lo

Scars we carry

زخم هایی که با ماست
Carry with memories, memories burned by the dark

همراه خاطره ها،خاطره هایی که تو تاریکی سوخت
Try to see clearly
سعی کن ک واضح ببینی
Tears we bury

اشک هایی ک پنهانشون میکنیم
Bury in vain cause the pain got us falling apart

در خودبینی پنهان میشن چونکه درد ما رو از هم جدا میکنه
Try to see clearly

سعی کن ک واضح ببینی

Now let the healing start

الان اجازه بده ک بهبودی شروع شه
The fires out of guns

آتیش های تفنگ ها تمموم بشه
We keep it in our hearts

ما اینو تو قلبمون نگه میداریم
We’re like a thousand suns

ما مثل هزارن خورشیدیم
Ooh, yeah, every day, step by step, we dare to love again
او ، آره ، هرروز،گام ب گام ، ما جرات پیدا میکنیم که دوباره عاشق بشیم
And if we lose our grip, meet you at the end
و اگه از هم جدا شیم ، تو در آخر میبینم

Know they’re cutting you deep

بدون که اونا عمیقا از تو جدا شدن
Feel the scars in your sleep

زخم ها رو توی خواب حس کن
What didn’t kill us made us stronger

چیزی ک مارو نکشه قوی ترمون میکنه
Stories left on our skin

داستان هایی که روی پوستمونه
Wear them with everything

اونا رو با همه چیز میپوشونیم
What didn’t kill us made us stronger

چیزی ک مارو نکشه قوی ترمون میکنه

Don’t feel lonely

احساس تنهایی نکن
Loneliness kills all the thrill from standing alone

تنهایی تمام هیجان و استرس تنها بودن رو میکشه
Try to see clearly

Now let the healing start
The fires out of guns
We keep it in our hearts
We’re like a thousand suns
Ooh, yeah, every day, step by step, we dare to love again
And if we lose our grip, meet you at the end

Know they’re cutting you deep
Feel the scars in your sleep
What didn’t kill us made us stronger
Stories left on our skin
Wear them with everything
What didn’t kill us made us stronger
Know they’re cutting you deep
Feel the scars in your sleep
What didn’t kill us made us stronger
Stories left on our skin
Wear them with everything
What didn’t kill us made us stronger

Feet don’t fail me now, no
What didn’t kill us made
What didn’t kill us made us stronger
Feet don’t fail me now
What didn’t kill us made
What didn’t kill us made us stronger

Scars we carry

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *